Tin thị xã
Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa chỉ đạo c tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội

Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện một số nội dung sau: 1. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm chuyển biến về nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân. Nâng cao vai trò trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chấp hành và vận động gia đình, người thân, Nhân dân thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật, quy định của cơ quan và địa phương nơi cư trú, không tham gia các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, đánh bạc,… dưới mọi hình thức. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động và nâng cao trách nhiệm phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm; xác định công tác này là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. - Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân tham gia đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức. Cơ quan, đơn vị nào để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ tham gia các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; không kịp thời phối hợp cơ quan chức năng phát hiện, xử lý, gây dư luận xấu, phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. 2. Công an thành phố: Thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các tụ điểm, đường dây hoạt 2 động ma túy, đánh bạc; tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan tín dụng đen, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản,… Phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ sở giáo dục,… tăng cường công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động, Nhân dân đối với tệ nạn xã hội, các loại tội phạm. - Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, phối hợp liên ngành với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp, kịp thời truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan tệ nạn xã hội, gây bức xúc trong dư luận, nhất là đánh bạc, tổ chức đánh bạc nhằm răn đe, tuyên truyền, giáo dục việc chấp hành các quy định của pháp luật. 3. Phòng Nội vụ thành phố: Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị; tham mưu UBND thành phố đánh giá, phân loại thi đua hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. 4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành phố: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phương thức thủ đoạn và hậu quả, tác hại của các tệ nạn xã hội; kịp thời đưa tin, bài, phóng sự phản ánh về kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của lực lượng chức năng; phối hợp Công an thành phố phát hiện, đấu tranh ngăn chặn phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin bài, kịp thời phối hợp các cơ quan chức năng đưa tin các chuyên mục về phòng, chống tệ nạn xã hội; chú trọng tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan tệ nạn xã hội; cảnh báo những phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và biện pháp phòng ngừa, tham gia tố giác, đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. 5. Phòng Tư pháp thành phố: Phối hợp cơ quan chức năng liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; phối hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. 6. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng về bảo đảm An ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên; quản lý học sinh, sinh viên, yêu cầu cam kết không tham gia đánh bạc, các tệ nạn xã hội khác. 7. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: Phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan, tổ chức liên quan quản lý chặt chẽ các hoạt động vui chơi, giải trí, hội chợ, lễ hội,… không để các đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc. 3 8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền trong công tác phổ biến, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 06 của Chủ tịch UBND tỉnh; tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, người lao động và Nhân dân về tác hại của tệ nạn xã hội; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, đấu tranh với tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nhằm tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Công an thành phố chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện về UBND thành phố./.

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2