KẾ HOẠCH - CHIẾN LƯỢC
VĂN BẢN KẾ HOẠCH - CHIẾN LƯỢC CỦA GIA NGHĨA DO TỈNH PHÁT HÀNH
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem/Tải về
772/QĐ-UBND 03/06/2020 V/v ban hành Kế hoạch tăng cường năng lực ứng phó về mất an toàn sinh học trong quản lý chất thải tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030
tải pdf về
233/KH-UBND 08/05/2020 V/v phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030
tải pdf về
228/KH-UBND 06/05/2020 Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Đắk Nông thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030
tải pdf về
210/KH-UBND 27/04/2020 V/v chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
tải pdf về
189/KH-UBND 15/04/2020 V/v thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2030
tải pdf về
1674/QĐ-UBND 04/09/2019 V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi ipv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2021 định hướng đến năm 2025
tải pdf về
1474/QĐ-UBND 04/09/2019 V/v ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2022
tải pdf về
1262/QĐ-UBND 02/08/2019 V/v phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2025
tải pdf về
984/QĐ-UBND 02/07/2019 V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030
tải pdf về
952/QĐ-UBND 26/06/2019 V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
tải pdf về
VĂN BẢN KẾ HOẠCH - CHIẾN LƯỢC CỦA GIA NGHĨA
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem/Tải về
35/KH-UBND 11/03/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 Của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa
tải pdf về
218/KH-UBND 25/09/2019 V/v ứng phó biến đổi khí hậu của ngành Y tế thị xã giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
tải pdf về
203/KH-UBND 09/09/2019 V/v phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2019-2025
tải pdf về
963/QĐ-UBND 06/09/2019 V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa
tải pdf về
178/KH-UBND 14/08/2019 V/v dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2019 – 2025
tải pdf về
168/KH-UBND 02/08/2019 V/v truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn 2030
tải pdf về
138/KH-UBND 24/06/2019 V/v thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa
tải pdf về
121/KH-UBND 04/06/2019 V/v thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa
tải pdf về
99/KH-UBND 08/05/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thị xã Gia nghĩa
tải pdf về
71/KH-UBND 04/04/2019 V/v triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025
tải pdf về
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2