Tin thị xã
UBND thành phố Gia Nghĩa triển khai thực hiện Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 02/8/2023 của Văn phòng Chính phủ

UBND thành phố Gia Nghĩa triển khai thực hiện Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 02/8/2023 của Văn phòng Chính phủ, theo đó UBND thành phố ban hành công văn số 2499/UBND-NV để triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, có các nội dung quan trọng sau đây: 

1.Đẩy mạnh rà soát,kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền, chỉ ra các khó khăn, vướng mắc, tham mưu xử lý theo quy định. Tăng cường truyền thông các chính sách, bảo đảm 100% chính sách có tác động lớn phải được chức truyền thông theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 -2027”.

2.Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm, đến cùng, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

3.Tăng cường rà soát đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý nghiêm những trường hợp né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; động viên, khuyến khích kịp thời cán bộ, công chức dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

4.Ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả CCHC, bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND thành phố; xem xét tình hình, chuyển biến thực tế để rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; triển khai nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch CCHC, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC thành phố đảm bảo chất lượng hiệu quả, hoàn thành 100% mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2023.

5.Rà soát, đổi mới phương thức, cách thức quản lý, làm việc; tăng cường đối thoại, nhất là đối thoại với các Hiệp hội, doanh nghiệp, người dân; đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

6.Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả quy định mới của Chính phủ tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CPngày 03/6/2023 về tinh giản biên chế, cơ cấu lại vị trí việc làm.

7.Tăng cường kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra công vụ kịp thời chấn chính, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm của cán bộ, công chức theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số1697/UBND-NV ngày 27/8/2023 của UBND thành phố về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

8.Giao phòng Nội vụ thành phố theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị; UBND các phường, xã triển khai, thực hiện các nội dung tại Công văn này, định kỳ báo cáo UBND thành phố các khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo triển khai, thực hiện.

Xem danh sách chi tiết


Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2