Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
6
4
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
0
Liên kết Website
Tin thị xãThứ 5, Ngày 29/03/2018, 08:25

Gia Nghĩa siết chặt kỷ luật và đổi mới phong cách làm việc cán bộ

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thị xã Gia Nghĩa. Đó là nội dung của Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 23/1/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa.

Ảnh minh họa

Nội dung của Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, của UBND tỉnh và của thị xã về thực hiện quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; về một số việc cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong việc giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Theo đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực tiếp phụ trách và UBND các xã, phường triển khai thực hiện việc tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra những vụ việc gây hậu quả và tác động tiêu cực do sự quan liêu trong quản lý, sự thiếu trách nhiệm, tắc trách, vô kỷ luật trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Giảm số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm đảm bảo chặt chẽ, thực chất, tránh tình trạng chung chung, hình thức. Các giải pháp được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng thời biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu người dân, những vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu; đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức có năng lực và kỷ luật kém, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

UBND thị xã giao Phòng Nội vụ thị xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện việc tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương theo kế hoạch này. Hàng tháng, hàng quý tổng hợp kết quả việc thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND thị xã./.

Nguyễn Sen - Nguyễn Hoài


Số lượt người xem: 103Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng